Przedszkole Miejskie nr 1 "Złote Skrzaty" w Złotoryi

Misja i wizja przedszkola

 

Przedszkole Miejskie nr 1 w Złotoryi to placówka bezpieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom, otwarta na potrzeby wychowanków i ich rodziców, zapewniająca warunki do optymalnego rozwoju dla każdego dziecka, wspierająca rozwój zdolności i zainteresowań dziecięcych we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Przedszkole:

Wizja przedszkola:

Cele i zadania przedszkola

Dokładna znajomość celów działania przedszkola sprawia większą z nim identyfikację i większe prawdopodobieństwo efektywnej realizacji tych celów. Zgodność celów placówki z celami pracowników optymalizuje ich działania. Cele i zadania przedszkola precyzują zarówno Regulamin organizacyjny jak tez wspomniany wcześniej statut przedszkola. Należą do nich w szczególności:

 1. przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;
 2. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
  • a) kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na podstawie przeprowadzonej obserwacji i diagnozy,
  • b) rozwijanie w pełnym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,
  • c) konsultacje psychologiczno-pedagogiczne na placówce,
  • d) indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,
  • e) diagnozowanie środowiska rodzinnego,
  • f) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania,
  • g) rozpoznawanie przyczyn trudności w działaniu edukacyjnym i zabawowym,
  • h) wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,
 3. organizowanie różnych form współpracy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 4. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
 5. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców,
 6. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniu wyrównującym szanse edukacyjne dziecka,
 7. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 8. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 9. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka zdrowego i z deficytami,
 10. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 11. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 12. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 13. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 14. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 15. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 16. zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 17. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 18. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 19. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 20. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.